Regulamin biegu Waligóra RUN Cross 2018 1. ORGANIZATOR BIEGU

  1. Organizatorem biegu Waligóra Run Cross jest Stowarzyszenie Waligóra

  2. Adres: ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

  3. NIP 0000647816 , REGON 8862995108, KRS 365972513

  4. Osoba do kontaktu: Andrzej Kolisz, tel: 759-03-58-33


 2. TERMIN I MIEJSCE

  1. Bieg odbędzie się w dniu 06.10.2018r.

  2. Start dystansu ultra o godzinie 08:00, a półmaratonu o godzinie 10:00 przy SP nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8.

  3. Trasa zawodów przebiegać będzie przez Głuszycę oraz Góry Suche, Sokołowsko położone na polsko – czeskim pograniczu pomiędzy miejscowościami Mieroszów, Wałbrzych oraz Głuszyca na Dolnym Śląsku. Po pokonaniu szczytu Ruprechticki Szpiczak (ok. 14km) trasy dystansu ultra i półmaratonu górskiego rozchodzą się.

  4. Meta zawodów dla obydwu dystansów znajduje się przy SP nr 3 w Głuszycy, ul. Kolejowa 8.


 3. DYSTANS

  1. Impreza zostanie rozegrana na dwóch dystansach:
   Ultramaratonu – 53km z przewyższeniem +2500m / -2500m;
   Półmaratonu górskiego – 25km z przewyższeniem +1095m / -1095m.

  2. Szczegółowy opis tras biegu znajduje się na stronie www.waligoraruncross.pl.


 4. LIMIT CZASU

  1. Limity czasu przewidzianego do pokonania trasy zawodów:
   - dystans ultra (53km) – 10 godzin;
   - dystans półmaratonu (25km) – 5 godzin.

  2. Na dystansie ultra wprowadza się limit czasu na 30 km biegu (Sokołowsko) i wynosi on 6 godzin.


 5. PUNKTY ŻYWNOŚCIOWE

  1. Na trasie zawodów przewidziane jest dziewięć punktów odżywiania dla dystansu ultra i trzy dla półmaratonu. Opis rozmieszczenia punktów odżywiania oraz ich wyposażenia znajduje się na stronie biegu w opisie trasy. Na punktach odżywiania będą dostępne: woda, cola, arbuzy, czekolada oraz rodzynki.


 6. PUNKTY KONTROLNE

  1. Na trasie biegu będą rozmieszczone stałe i lotne punkty kontrolne. Rozmieszczenie punktów stałych znajduje się w opisie trasy.


 7. ZALECANE WYPOSAŻENIE

  1. Uczestnicy biegu podczas trwania zawodów, powinni posiadać pojemnik na wodę (camelbak lub bidon itd.) oraz ze względu bezpieczeństwa sprawny telefon komórkowy z numerami kontaktowymi do organizatora zawodów oraz GOPR.


 8. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Uczestnikiem Waligóra RUN Cross może zostać każda osoba która do dnia 06 października 2018 r. ukończy 18 lat.

  2. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu maratońskim. Wymagane jest podpisanie Oświadczenia w Biurze Zawodów.

  3. Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów osobiście! Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.

  4. ZAWODNIK MUSI ZWERYFIKOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE !!!


 9. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeń na stronie internetowej www.pomiarownia.pl od 1 czerwca 2018 roku do 29 września 2018 roku, lub do wyczerpania limitu startujących.

  2. W przypadku wolnych miejsc startowych będzie możliwość zapisów w biurze zawodów w dniu imprezy oraz dzień wcześniej w godzinach urzędowania biura zawodów.

  3. Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.pomiarownia.pl i wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. O znalezieniu się na liście startowej decyduje wpłata opłaty startowej. Organizator w ciągu 7 dni od wpływu opłaty na konto umieści zawodnika na liście startowej.

  4. Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika, lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane do czasu uzupełnienia danych. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia.


 10. OPŁATA STARTOWA

  1. Wysokość opłaty od dnia 09.06.2018 do 30.06.2018r.:
   80zł - Ultra;
   60zł - Półmaraton.

  2. Wysokość opłaty od dnia 01.07.2018 do 31.07.2018r.:
   90zł - Ultra;
   70zł - Półmaraton.

  3. Wysokość opłaty od dnia 01.08.2018 do 31.08.2018r.:
   100zł - Ultra;
   80zł - Półmaraton.

  4. Wysokość opłaty od dnia 01.09.2018 do 29.09.2018r.:
   110zł - Ultra;
   90zł - Półmaraton.

  5. Wysokość opłaty w biurze zawodów:
   140zł - Ultra;
   120zł - Półmaraton.

  6. W przypadku rezygnacji z zawodów, organizator dopuszcza możliwość przepisania opłaty startowej na innego zawodnika.

  7. Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora nr: 23 1140 2004 0000 3802 7658 8655 w mBanku.

  8. W tytule opłaty należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz ULTRA WRC lub HALF WRC w zależności od dystansu.

  9. Z opłaty startowej zwolnieni są: zwycięscy ubiegłorocznej edycji biegów ULTRA WRC i HALF WRC (kategoria Open) oraz WRC na RATY.

  10. Zniżki w opłacie startowej w wysokości: 75%, 50% i 25% otrzymują uczestnicy WRC na RATY zgodnie z regulaminem WRC na RATY. Po zakończeniu cyklu WRC na RATY zawodnicy uzyskają zwrot nadpłaty wynikającej ze otrzymanej zniżki.


 11. TERMIN ZAPISÓW

  1. Zapisy rozpoczną się dnia 09.06.2018 i będą prowadzone do dnia 29.09.2019 albo do wykorzystania limitu.

  2. Zapisy są możliwe również w biurze zawodów również do wyczerpania limitu.


 12. LIMIT STARTUJĄCYCH

  1. Dystans Ultra: 110 osób (5 miejsc do dyspozycji organizatora).

  2. Dystans Półmaratonu: 110 osób (5 miejsc do dyspozycji organizatora).

  3. O uczestnictwie w zawodach decyduje termin wpłaty.


 13. BIURO ZAWODÓW

  1. Biuro zawodów znajduje się w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy przy ul. Kolejowej 8.

  2. Czynne 05.10.2018r. od godziny 16:00 do 20:00 oraz w dniu zawodów 06.10.2018r. od godziny 6:00 do 9:00.


 14. KLASYFIKACJA

  1. OPEN - kobiet i mężczyzn.

  2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
   Kat. K 20 / M 20 (18-29 lat),
   Kat. K 30 / M 30 (30-39 lat),
   Kat. K 40 / M 40 (40-49 lat),
   Kat. K 50 / M 50 (pow. 50 lat),

  3. Mieszkaniec Gminy Głuszyca:
   Najlepsza Kobieta - pierwsze 3 miejsca,
   Najlepszy Mężczyzna - pierwsze 3 miejsca,

  4. Klasyfikowani w kategorii open nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.

  5. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary.

  6. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do startu na dystansie ultramaratonu nie będą klasyfikowani w półmaratonie. Aby być klasyfikowanym muszą ukończyć bieg ultra.


 15. PAKIET STARTOWY

  1. W skład pakietu startowego wchodzą: pamiątkowy medal za ukończenie biegu, koszulka techniczna, 7 (ULTRA)/3 (HALF) bufety na trasie biegu, posiłek po zawodach.

  2. Pakiet startowy może być rozszerzony w zależności od pozyskania nowych środków.


 16. NOCLEGI

  1. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy. Osoby korzystające z noclegu powinny posiadać własny śpiwór oraz karimatę.

  2. Zawodnicy przyjmowani będą na nocleg w dniu 05.10.2018 od godziny 18:00 za okazaniem numeru startowego.

  3. Wykaz noclegów w okolicy Głuszycy są opublikowane na stronie WRC.


 17. ŻYWIENIE

  1. Bufety będą wydawały: wodę, napoje izotoniczne lub colę, arbuzy, czekoladę oraz rodzynki

  2. Obiad dla zawodników będzie wydawany w Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy.


 18. CEL IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

  2. Promocja miasta i gminy Głuszyca oraz popularyzacja obszaru Gór Suchych.


 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

  2. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania zawodów.

  3. W dniu biegu, w godz. 7:00 – 19:00 będzie czynny depozyt, gdzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez Organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

  4. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

  5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej w miejscu widocznym dla obsługi zawodów. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są zgłosić swoją rezygnację obsłudze biegu oraz zdjęcia numeru startowego i udania się do bazy zawodów.Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.Dyskwalifikacji podlegają również osoby skracające trasę biegu. Zawodnicy zobowiązani są do pokonywania trasy biegiem, marszobiegiem lub marszem.

  6. Zawodnicy mogą korzystać z kijków trekkingowych z zachowaniem szczególnej ostrożności.

  7. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

  8. Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub zawodów oraz odwołanie trasy lub zawodów w czasie ich trwania z powodu zagrażających zdrowiu i życiu warunków atmosferycznych nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.

  9. W przypadku odwołania zawodów przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego.

  10. Dyrektor biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń w Biurze Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.

  11. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do Organizatora.


Pozostało:

Dodatkowe informacje:

O biegu
Zapoznaj się z opisem biegu WRC

Treningi
O wspólnych treningach na trasie WRC

Półmaraton Szlakiem Riese
Prolog WRC Głuszyca

Bieg Koliby Łomnickiej
Prolog WRC Głuszyca

Wasze relacje
Wasze relacje z biegu WRC

O Głuszycy
Głuszyca i okolice - przyjedź tu i odpoczywaj

Noclegi
Gdzie można się zakwaterować

Wolontariat
Dowiedź się jak możesz nam pomóc

Dla mediów
Materiały dla massmediów

Browar Tuż przy granicy z Polską, 30 kilometrów od Wałbrzycha, znajduje się kilkutysięczne czeskie miasteczko Broumov, a w nim jeden ze starszych browarów w tej części Europy. Obecnie wyrabiane piwo Opat nawiązuje swoją nazwą do dawnych założycieli browaru - zakonu benedyktynów. Atutem browaru jest własna słodownia oraz ujęcie wody ze studni artezyjskiej. Browar unika stosowania koncentratów lub granulatów chmielowych. Użycie do produkcji własnych słodów oraz naturalnej szyszki chmielowej, powoduje iż, Opat zaliczany jest do czeskich piw typu tradycyjnego.

John Cotton Europe Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości kołder i poduszek do produkcji których używane są zarówno włókna syntetyczne jak i naturalne. Zastosowanie w naszej produkcjii mają tradycyjne tkaniny bawełniane, satynowe, poliestrowe jak microfibra oraz policottony. Do produkcji używamy najwyższej jakości surowców, które są szczegółowo dobierane, tak aby w pełni spełniać oczekiwania naszych klientów, a także zagwarantować zdrowy i przyjemny sen. Zastosowane najnowsze technologie sprawiają, że nasze produkty wyróżniają się bardzo wysoką puszystością, sprężystością i miękkością.

Głuszyca słynie ze wspaniałych górskich panoram, tras Strefy MTB i podziemnych obiektów Riese. Głuszyca jest doskonałym miejscem do uprawiania wielu sportów narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, wspinaczka po lodospadach, paralotniarstwo, turystyka konna. W sezonie letnim czynny jest basen miejski.